entreprenöriella PROCESSER

Excerptus tror på samarbete.

Ingmari Cantzler

Författare, forskare

Ekonomie doktor

ENTREPRENÖRIELLA PROCESSER I TEAMET


”Jag bedriver min forskning och mitt författande inom framförallt två spännande områden - inom företagande och entreprenörskap. Under resans gång har jag bland annat under mer än 13 år följt 30 små- och medelstora företag i Värmlands län. Detta har i min forskning visat att de företag som skapar team är framgångsrika. De får en extra kraft och dynamik i sitt företagande och kan bättre hantera en föränderlig omgivning. Det är vad jag betecknar som entreprenöriella processer i teamet.


Det är dock ett fåtal som verkligen arbetar i team (även om man själv tycker det). Endast var femte företag av de jag studerat har skapat ett team i egentlig mening. I teamet finns ett gemensamt meningsskapande – en anda, öppna diskussioner, goda relationer till både kunder och anställda, liksom inte minst ett demokratiskt ledarskap. För i en god psykosocial miljö, som uppmuntrar medarbetarna att komma med idéer, behöver ingen vara rädd att göra bort sig och känna att de misslyckats. I det som jag betecknar som ett genuint team har man skapat en anda som tillåter olikhet. Detta ökar i hög grad den kreativa förmågan hos människan. 


Man hjälper varandra och cirkulerar roller - något som ju innebär ett fördjupat lärande. Forskning kring team fyller en kunskapslucka i företagarforskningen, vilken oftast fokuserar på entreprenören som ensam skapar ett framgångsrikt företag. Att skapa ett företag gemensamt däremot, endera genom att starta som ett team eller ta över eller köpa ett företag och bygga upp ett team, ger möjlighet att ta tillvara allas kompetens i företaget”.


Det har under många år ansetts att innovationer och kreativitet är kopplat till en enda individs unika förmåga att tänka nytt och ha och utveckla sina idéer. Men senare tids forskning visar emellertid att det snarare är i samarbete med andra som idéer spirar och innovationer tar form.  I samarbete tillför varje individ idéer genom en ständigt pågående dialog. En individs idéer inspirerar andra medarbetare att komma med egna små bidrag och synpunkter. Utan att man egentligen märker det uppstår en intensiv interaktion och reflektion människor emellan och innovationer uppstår som är förankrade i teamet, som säkerligen inte  en enskild individ kunnat utveckla på egen hand.


Genom att utveckla mina idéer genom mitt författande blir jag också en del av en spännande process.